Nieuczciwa Konkurencja

Nieuczciwa konkurencja – dział prawa prywatnego mający na celu ochronę interesów przedsiębiorców oraz, w mniejszym stopniu, konsumentów, przed działaniami sprzecznymi z prawem lub dobrymi obyczajami.

Czynami nieuczciwej konkurencji są na przykład:
 
 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego, bądź wprowadzające w błąd oznaczenie, towarów albo usług,
 • naśladownictwo produktów, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
 • utrudnianie dostępu do rynku, na przykład poprzez stosowanie cen dumpingowych
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zakazana reklama,
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Zgodnie z prawem, to strona skrzywdzona przez nieuczciwego konkurenta musi postarać się o dowody i skierować sprawę do sądu cywilnego. Domagać się wówczas może zaprzestania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, naprawienia szkody, rekompensaty w postaci zwrotu nieuczciwie uzyskanych korzyści i publicznych przeprosin. Niektóre jednak czyny nieuczciwej konkurencji stanowią przestępstwo i trafiają na policję lub do prokuratury.

Oferta Biura detektywistycznego polega na zbieraniu i dokumentowaniu informacji o:
 
 • bezprawnym ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo wykorzystaniu jej we własnej działalności gospodarczej;
 • wprowadzaniu podróbek do obrotu,
 • wprowadzeniu w błąd nieprawdziwym oznaczeniem towarów albo brakiem takiego oznaczenia;
 • rozpowszechnianiu nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie.

Odpowiedzialność cywilna

Przedsiębiorca, którego interes został naruszony, lub chociażby tylko zagrożony, w związku z dokonanym czynem nieuczciwej konkurencji, może żądać od przedsiębiorcy dokonującego czynu nieuczciwej konkurencji:
 
 • zaniechania niedozwolonych działań,
 • usunięcia skutków tych działań,
 • złożenia określonego oświadczenia,
 • naprawienia wyrządzonej szkody,
 • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
 • zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.
 • Z wymienionymi wyżej roszczeniami (z pewnymi wyjątkami) może także wystąpić organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców.

Odpowiedzialność karna

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu popełnienia niektórych z przewidzianych w tej ustawie czynów nieuczciwej konkurencji. Popełnienie jednego z opisanych w ustawie przestępstw (lub wykroczeń) zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności (maksymalnie do 8 lat).
Ściganie przestępstw (lub wykroczeń) z Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji następuje na wniosek (żądanie) pokrzywdzonego.